REGULAMIN

„Obrazowanie i przygotowanie próbek – warsztaty transmisyjnej mikroskopii elektronowej”

Wydany przez PIK Instruments sp. z o.o. w dniu 24.08.2022r.

 

DEFINICJE:

Regulamin – niniejszy regulamin Strony Wydarzenia i Wydarzenia.

Wydarzenie – wydarzenie o nazwie „Obrazowanie i przygotowanie próbek – warsztaty transmisyjnej mikroskopii elektronowej”, które odbędzie się w dniach 27-28 października 2022 r.

Organizator – PIK Instruments sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Okulickiego 5F, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000705300.

Zgłaszający – osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia uczestnictwa na zasadach określonych w Regulaminie.

Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Wydarzeniu, która zawarła Umowę z Organizatorem.

Zgłoszenie – Zawarcie Umowy z PIK Instruments sp. z o.o. na uczestnictwo w Wydarzeniu polegające na poprawnym wypełnieniu oraz przesłaniu przez Zgłaszającego Formularza zgłoszeniowego Organizatorowi.

Umowa – stosunek łączący Uczestnika oraz Organizatora zawarty w chwili dokonania Zgłoszenia w celu uczestnictwa Uczestnika w Wydarzeniu.

Formularz zgłoszeniowy – formularz zamieszczony na Stronie Wydarzenia umożliwiający Zgłoszenie się na Wydarzenie.

Strona Wydarzenia – strona internetowa Wydarzenia: https://warsztaty.pik-instruments.pl/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – postanowienia określające przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Wydarzenia.

 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Zgłoszenia oraz uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu jest możliwe za pośrednictwem Formularza udostępnionego na Stronie Wydarzenia.
 3. Miejscem Wydarzenia będzie Uniwersytet Rzeszowski, ul. Leszka Czarnego 4, 35-301 Rzeszów.
 4. Celem Wydarzenia jest zapoznanie Uczestników z urządzeniami wykorzystywanymi w preparatyce oraz mikroskopii w naukach biologicznych.

 

§ 2. ZGŁOSZENIE

 1. Osoba, która chce wziąć udział w Wydarzeniu może dokonać Zgłoszenia wyłącznie we własnym imieniu. W Wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
 2. Zgłoszenie polega na podaniu danych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na Stronie Wydarzenia, wybraniu jednego lub kilku urządzeń podanych w Formularzu zgłoszeniowym, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz kliknięcia ikony „Wyślij”.
 3. Zgłaszający zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z wymagalnością pól Formularza zgłoszeniowego.
 4. Zgłaszający oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne.
 5. Organizator zastrzega, że liczba Uczestników Wydarzenia jest ograniczona. W przypadku osiągnięcia maksymalnej założonej przez Organizatora liczby Uczestników Wydarzenia, Organizator może odrzucić poprawnie złożone Zgłoszenie – w tym celu, powinien przesłać wiadomość Zgłaszającemu z informacją o odrzuceniu jego Zgłoszenia. Wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ma obowiązku uzasadniać.

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest darmowe.
 2. Dokładne miejsce, godzina, czas trwania oraz agenda Wydarzenia zostaną przesłane Uczestnikom w wiadomości mailowej na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym
 3. Wstęp na Wydarzenie mają wyłącznie Uczestnicy oraz inne osoby upoważnione przez Organizatora.
 4. Organizator nie zapewnia transportu na miejsce Wydarzenia, nie zapewnia również noclegu w trakcie, przed ani po Wydarzeniu.

 

§ 4. ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE WYDARZENIA

 1. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń wynikających z niniejszego Regulaminu oraz innych zaleceń przedstawicieli Organizatora oraz służb porządkowych.
 2. Organizator zastrzega, że na terenie Wydarzenia oraz na terenach przyległych niedopuszczalne jest:
  1. wnoszenie broni;
  2. wnoszenie alkoholu;
  3. wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi;
  4. wnoszenie materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
  5. wnoszenie środków odurzających i substancji psychotropowych;
  6. wnoszenie środków trujących i promieniotwórczych;
  7. wnoszenie płynów łatwopalnych;
  8. wprowadzanie zwierząt na teren Wydarzenia;
  9. niszczenie infrastruktury miejsca Wydarzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przedmiotów wnoszonych na teren Wydarzenia.
 4. Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną na terenie Wydarzenia w tym za szkodę związaną ze zniszczeniem, bądź uszkodzeniem wyposażenia nieruchomości na terenie których przeprowadzone zostanie Wydarzenie.
 5. Uczestnik ma świadomość, że podczas Wydarzenia może być obecny kamerzysta lub fotograf dla celów relacji z Wydarzenia i w ramach powyższego może dojść do utrwalenia wizerunku Uczestnika podczas Wydarzenia – zarówno w formie fotografii jak i nagrań wideo – oraz jego późniejszego wykorzystania w celach promocyjnych, na co Uczestnik wyraża zgodę.

 

§ 5. REZYGNACJA

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wazny@pik-instruments.pl . Przesłanie wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z zakończeniem Umowy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników. Organizator powinien poinformować drogą mailową Uczestników o odwołaniu Wydarzenia najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 3. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora oraz w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów, które poniósł w związku z tym, że planował udać się na Wydarzenie, w szczególności kosztów noclegu oraz kosztów poniesionych w związku z transportem na miejsce Wydarzenia.
 4. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu przez Uczestnika oraz odwołanie Wydarzenia przez Organizatora nie pozbawiają Organizatora roszczeń w stosunku do Uczestnika.

 

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia podanych w związku ze Zgłoszeniem oraz uczestnictwem w Wydarzeniu.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
  1. rejestracji na Wydarzenie oraz kontaktu z Uczestnikami Wydarzenia w ramach czynności organizacyjnych, poprzedzających wydarzenie oraz przekazaniem wybranych materiałów po wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Informowania o przyszłych wydarzeniach i ofercie Organizatora na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie zgodnie z ust. 6 niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. zachowania wymogów bezpieczeństwa podczas Wydarzenia związanych z prowadzeniem listy uczestników – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa podczas Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby Administratora związanych z liczbą uczestników Wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie statystyk i raportów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją Wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia Umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi administracyjnej, organizacyjnej prawnej lub doradczej oraz obsługi związanej z funkcjonowaniem poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe pozyskane w celu realizacji Umowy zostaną usunięte, kiedy nie będą już potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zapisane, chyba że usunięcie nie będzie możliwe ze względu na prawnie ustalony obowiązek przechowywania.
 6. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy o przesłanie wniosku do Organizatora na adres natalia.wazny@pik-instruments.pl lub pisma do siedziby Organizatora.
 8. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Wydarzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie przekazując Uczestnikowi informacje o zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w zmienionej postaci Uczestnik będzie miał prawo do powiadomienia Organizatora ze skutkiem usunięcia zgłoszenia Uczestnika.